รางเลื่อน
RMS03-26
ชุดรางเลื่อนบอลแบริ่งที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูง สำหรับตัวเครื่องยึดแร็ค