600W-699W
VIVA 650 Bronze
650W 80 PLUS 铜牌认证ATX 电源
ST65F-ES230
80 PLUS 230V EU 650W ATX电源
ST65F-ES230
80 PLUS 230V EU 650W ATX电源采用全黑色扁平线设计
DA650 Gold
650W 80 PLUS 金牌认证全模组ATX 电源
VIVA 650 Gold
650W 80 PLUS 金牌认证ATX 电源
ST60F-ES230
80 PLUS 230V EU 600W ATX电源采用全黑色扁平线设计
ST60F-ES230
80 PLUS 230V EU 600W ATX电源
ST600P
80 PLUS 230V EU 600W ATX电源
ET600-MG
600W 80 PLUS金牌认证ATX全模块电源